25/01/17

Multas en Bueu - II (1899) Por andar cun carro en domingo


A multa na que hoxe nos paramos pon de manifesto, unha vez máis, o vencello histórico das Ordenanzas e das Leis á moral relixiosa. Non fan falta moitas explicacións xa que, como pode lerse na transcrición, se comenta por si sola.  
Providencia

Na Consistorial de Bueu a dezanove de decembro de mil oitocentos noventa e nove, o
Sr. Alcalde Dn Miguel Nogueira por ante min secretario dixo: que como queira que Agustín Pastoriza e Pastoriza, veciño de Beluso do lugar de Montemogos, permitiuse o día domingo dez do corrente transitar polas rúas desta vila e camiño público que de aquí pasa a Cangas co seu Carro, causando escándalo e en aberta oposición ao disposto no Artº 19 das vixentes Ordenanzas Municipais, vin en impoñerlle por tal infracción a multa de dez pesetas que fará efectivas no papel correspondente existente no arquivo Municipal e dentro do prazo de catorce días a contar desde a data da notificación desta providencia, pois pasado o cal sen liquidar o importe, incorrerá no prema do cinco por cen diario do total da multa ata facer o duplo da mesma, que en tal caso farase efectiva pola vía xudicial conforme ao disposto nos artigos 77, 185, 186 e 188 da vixente Lei Municipal.
Así o resolveu dito Sr. Alcalde do que eu Secretario Certifico

(Asinan: Miguel Nogueira e José Plácido Lino)
Ningún comentario: