01/04/23

Logo da toma de poder en Galicia das autoridades franquistas no 1936, toda una batería de ordes e contraordes chegaban a todas as institucións municipais ou non. As veces a realidade impedía cumprilas e o medo e a incerteza deixaba pegada no que tería que ser o axente executor.

A linguaxe cambia, as contradicións afloran e as vidas submisas serven para seguir vivindo.

Esclarecedora das premisas mencionadas, pode ser a carta do mestre de Orientación Marítima de Bueu, Ricardo Touza escrita, en novembro de 1936 ao Presidente do Consello Escolar de 1ª Ensinanza:

Arquivo M. de Bueu Ca. 1357/20
Recibín da Inspección de 1ª Ensinanza de Pontevedra, onde dita normas de ensinanza, que os mestres deben cumprir con todo celo, xa que se trata dunha renovación na vida das escolas encamiñada a facer que sexa centro onde se ame e se respecte a España espertando ao mesmo tempo ese amor patrio e relixioso de que estaban ausentes as almas infantís.

Agora ben; para o cumprimento dalgunhas destas normas, existe, claro está, certas dificultades, que por estar na súa vontade súa máis fácil resolución, é polo que acudo a vostede, para que me axude na medida das súas posibilidades.

Unha das normas a seguir que dita a circular, é a que se refire a colocación da bandeira nacional na fachada do edificio. Vostede comprenderá facilmente que isto non é posible sen antes ter, bandeira, hasta e os sostén metálicos da hasta.

Se ben na escola existe unha bandeira tricolor que pertencía a este centro antes, do glorioso movemento, aínda que se reforme cambiando a terceira cor, serviría para o que a circular ordena, pois o seu uso e pequeno tamaño, a fan inservibles.

Así é que lle pido que interceda na Corporación que tan dignamente preside, a favor da Escola de Orientación Marítima polo que como mestre da mesma, quedarei altamente agradecido.”

Dias despois a Xestora que dirixe o concello lle resposta: “...acórdase desestimar tal petición porque dada a penuria do presuposto, non é posible atendela polo momento