20/05/17


A causa das xeneralizadas denuncias pola falta de peso no pan o concello de Bueu decide tomar partido e insta ao alcalde a que o resolva.
O alcalde, José Rodríguez, ese mesmo día saca unha Providencia propoñéndolles aos panadeiros adquiran un selo para poñer no pan o peso en gramos:
Providencia
       Visto o acordado polo Concello Sesión de hoxe, convóquese a esta Consistorial para as catro da tarde á os panadeiros deste Municipio e fágaselles entender que adquiran un selo para gravar no pan que elavoreney nel que consignen os gramos que pesa cada peza. Así o acordou o Sr. Alcalde Don José Rodríguez Estévez na Consistorial de Bueu á trinta de xunio de mil novecientos dous do que eu Secretºcertifico

José Rodríguez 


A continuación o Secretario convoca aos panadeiros de Bueu para informarlles da Providencia tralo cal asinou a seguinte Notificación:
Notificación
       Na Consistorial de Bueu á trinta de xunio de mil novecentos dous, eu o infrascripto Secretario tendo ante min aos Srs Don Lorenzo Barreiro Dobarro, José Fernández sen segundo e Manuel Romero sen segundo veciños os tres desta vila panadeiros con fornos de cocer pan; línlles integramente a providencia anterior; quedaron enterados e en prouba dilo asinan..."  Cabe pensar que algún efecto tivo esta medida, polo menos nun primeiro momento, xa que en realidade non hai ningunha constancia documentada.

11/05/17


Vou aproveitar a resposta a unha enquisa solicitada polo Director Xeral de Arquitectura del Madrid á alcaldía bueuense para coñecer moitas das situacións polas que pasaban os obreiros da construción, na posguerra (1941), no concello de Bueu.
Aínda que as respostas son xenéricas e a veces non se axustan correctamente ás preguntas dan un panorama de gran precariedade neste sector no que “non hai paro obreiro”. Como sería noutros sectores?
 1.     Censo de obreiros da construción o 1º de xaneiro de 1941. Arredor de 310.
2.    Porcentaxe do paro obreiro. Non existe nesta rama de traballo.
3.    Rendemento comparativo do obreiro en 1920, 1930 e 1940. Igual.
4.    Xornais de Oficial, Axudante e Peón. 13, 11 e 9 pesetas.
5.    Xornal necesario para cubrir as necesidades mínimas de cada categoría de obreiro. 25, 20 e 15 pts. respectivamente.
6.    Condicións da vivenda obreira. Do total delas, un 2% corresponde a casas tugurios, equivalente ao 3% respecto ás casas modestas.
7.     Renda media da vivenda para o propietario e límites de aluguer para o obreiro. Como renda poderá obterse o 4% e o aluguer oscila entre 15 e 50 pts. mensuais. obreiro en vestiario
8.    Gasto mensual do obreiro en vestiario e calzado. 50 pts. para o máis imprescindible.
9.    Gasto mensual do obreiro en alimentación. 200 pts.
10. Outros gastos. 40 pts. mensuais.
11.  Gasto total mensual resultante e se hai diferencia entre ingresos incluíndo subsidio. Son compensados comendo e vestindo mal.
12. Promedio, tomando como tipo o obreiro casado e con 3 fillos menores. Gasto mínimo mensual: alimentación 400 pts; vestido e calzado 50; vivenda 25; outros gastos 25.
Bueu 31 – 3 - 1941


01/05/17

O 30 de abril de 1932 o gobernador civil da provincia envía un telegrama aos alcalde, ao de Bueu tamén, polo que lle pon en coñecemento que non se autoricen manifestacións nin mitins ao aire libre coa escusa de evitar enfrontamentos entre as distintas organizacións obreira.
O telegrama do gobernador:
“En previsión desordenes públicos os encontros entre elementos obreiros distintas tendencias particípolle no debe autorizar manifestacións ni mitins ao aire libre o 1º de maio podéndose autorizar outros actos proxectándose en locais pechados, excursións ou xiras ao campo adoptando, caso necesario, as debidas medidas de precaución e dándome conta oportunamente,
Gobernador Civil”
 
O alcalde respondeu co seguinte Decreto:
“Recibido o precedente telegrama do Goberno Civil da provincia, notifíquese do seu contido aos presidentes das Sociedades obreiras deste termo, para que se absteñan de saír no día de mañá con motivo da festa do Traballo, 1º de Maio, en manifestación pola vía pública, autorizándose en cambio reunións en locais pechados e excursións ou xiras ao campo dentro da maior orde e compostura. A infracción que se observe será enerxicamente reprimida.
Bueu 30 de abril de 1932”
Asinado : Jesus Prieto
 Este Decreto foi notificado nas distintas Sociedades polo garda municipal Manuel Palmeiro:
Na Sociedade de Agricultores a Francisco Pérez
Na Sociedade de Oficios Varios, ao seu secretario, Manuel Loira
Na Sociedade de Mariñeiros, ao seu secretario, Manuel Agulla
Na Sociedade de Canteiros, ao seu presidente, José de la Torre