3/6/19

Se na prensa de hoxe aparecera de que a policía está na busca de alguén por tráfico de estupefacientes pareceríanos unha noticia máis, sen apenas relevancia ou que provoque excesiva sorpresa pois, aínda que non é algo habitual, si ocorre algunha vez algo semellante.
O que si nos chamaría máis a atención que estas substancias prohibidas foxen “abortivos”. Pois iso foi o que ocorreu en Bueu no mes de xaneiro de 1894.
O diario da tarde El Eco de Galicia[1] recolle, de forma textual, a noticia do Diario de Pontevedra:


«Poucos días fai que por persoas do próximo porto de Bueu, tívose noticia oficial nun centro desta cidade, de que naquela vila había indicios bastante claros que testemuñasen  a existencia dunha persoa expendedora de abortivos.
En efecto, feitas as oportunas investigacións, o feito confirmouse e hoxe sábese que Bueu alberga unha muller chamada Concha que se dedica ao terrible e criminalísimo tráfico que se denuncia.
En vista de confirmación tan importante déronse ordes de que fose buscada e detida a Concha en cuestión, quen sabedora polo visto das pescudas que a autoridade empezou a exercer, abandonou a súa casa desaparecendo de Bueu.
A Garda civil perséguea con actividade.»
Moitas das noticias que aparecen na prensa dilúense no tempo e acabamos descoñecendo como se resolveron ou cales foron as circunstancias que rodean os casos. Aquí ocórrenos o mesmo, pouco máis soubemos da tal Concha… coa excepción de que se chamaba Concepción Mallo[2], que tiña o sobrenome de Baralleira e que foi detida pola policía en Pontevedra dous días despois de iniciada a súa busca.


[1] Eco de Galicia do 19 de xaneiro de 1894 na páxina 2.
[2] Gaceta de Galicia do 21 de xaneiro de 1894 na páxina 2.

1/5/19


En xullo de 1933 o Gobernador Civil comunícalle ao alcalde de Bueu que ante unha instancia recibida da presidenta da Asociación Unión Rexional de Dereitas (URD) en Bueu, e feitas as oportunas investigacións, non consta no Libro-Rexistro de Sociedades unha con esa denominación polo que “considérase a dita Entidade como Non funcionando”.
O que si coñecía o gobernador era que estas agrupacións locais eran apéndices dun partido político URD (Unión Rexional de Dereitas ) fundado o ano anterior[1].
Sen haber constancia no concello da legalización ou entrega de estatutos con posterioridade a esa comunicación recíbese, meses despois, unha solicitude asinada pola presidenta da URD requirindo autorización para celebrar unha Xunta Xeral, o domingo 5 de novembro de 1933 que sería presidida por unha dirixente provincial da dita Asociación, a Sta. Carmen Blanco Linares[2], coa seguinte Orde do Día:
-Lectura del acta anterior.


-Lectura de contas. 
-Explicación da Lei electoral vixente.

Este último punto era de moito interese para coñecer o marco legal dos comicios Xerais que se ían celebrar o 19 dese mesmo mes[3] e na que as mulleres exercerían por vez primeira o seu dereito a voto.

Nota: Dentro desta liña quero lembrar outra entrada (31-5-2018) na que se fala do movemento asociativo de mulleres no noso concello en 1937 como as “Mulleres ao Servicio de España”. Para ir a esa entrada premer aquí.


[1] E que en 1933 pasaría a integrarse na CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).
[2] Carmen Blanco Linares foi dirixente Provincial desa Asociación U. Rexional de Dereitas. Logo na Guerra Mundial pertenceu ao coñecido como “Grupo 250 de Sanidade” da División Azul.
[3] Primeira volta das segundas Eleccións Xerais da II República Española.

4/4/19

Unha vez máis presento a persoas que por motivos diversos tiveron medallas ou diplomas concedidas por institución militares ou políticas. 
Hoxe porei tres breves notas que fan referencia a tres bueueses que recibiron medallas en momentos moi distintos e por motivos tamén diferentes.
1º.-  Comezaremos na afastada Filipinas  a finais do século XIX cando con data de 19 de marzo de 1876 (Real Orde de 28-6-1880)  concedéuselle a Cruz de Prata da Orde do Mérito Militar ao bueués José Fazanes Costas para premiar os servizos prestados coma clase de tropa.
José Fazanes era artilleiro do Rexemento de Artillería Peninsular do Exército de Filipinas.  
A condecoración levaba parella unha contía económica de dúas pesetas con cincuenta céntimos mensuais.


2º.- Por Real Orde 10 del novembro de 1927 (Diario Ministerio de Marina 12/11/1927) concédeselle a Cruz de Prata con distintivo branco, pensionada con 300 pesetas anuais, durante o seu tempo de servizo, ao condestable  José Estévez Ferradás, de Beluso, destinado en Marín, polo salvamento de dous mariñeiros que caeran ao compartimento do dique de proa do cruceiro Blas de Lezo, o día 4 de maio do ano 1926, mentres estaba reparándose na cidade de Ferrol.


 .- Na conmemoración do 18 de xullo de 1954 e a proposta da Xefatura Provincial do Movemento foille concedido o ingreso na Orde de Cisneros entre outros, con Cruz de cabaleiro ao alcalde de Bueu, José Mª Massó García.
Anos despois a primeiros de xuño de 1965 o Ministerio da Gobernación concédelle a Encomenda da Orde do Mérito Civil coa categoría de encomenda sinxela, a seis alcaldes e dous secretarios da provincia de Pontevedra. Un deses alcaldes condecorados foi José Mª Massó García.


2/3/19


Hai anos a través da Asociación Amigos da Biblioteca fixeramos un chamamento a todos aqueles veciños que posuían algún exemplar do xornal ‘LA VOZ DE BUEU’ para que puideran doalo á Biblioteca ou permitirnos fotocopialo, a fin de que haxa unha copia en depósito nas Bibliotecas do concello e colexios (ao igual que conseguíramos coa recuperación dos xornais de El ADELANTO).  A importancia desta recuperación do material hemerográfico local reside na práctica desaparición de tal periódico das bibliotecas e museos. Temos lembranza da encadernación  de todos os exemplares que tiña o concello!
Faise pois preciso a colaboración de todos aqueles particulares que, por gardar os seus maiores un recordo daquel periódico ou por manter eles un interese recompilatorio, posúan algunha copia, recorte, etc. se presten a permitila súa recuperación para patrimonio de todos.
De querer poñerse en contacto con nós[1] pode facelo a través do seguinte enderezo: viladebueu@gmail.com ou nas Casas de Cultura/Bibliotecas do concello, Arquivo Municipal (en Cela), etc. onde si o desexa, terá a discreción asegurada.
Na miña páxina http://bueu.ga  ou directamente en http://bueu.esy.es/Xornais/Voz.htm  podedes mirar uns poucos exemplares, recortes ou transcricións moi lonxe daqueles dos 120 números que saíron á rúa de 1904 a 1906.
E agora un pouco de noticias ‘novas’ do que fora La Voz de Bueu:
Ao obxecto de levar a cabo o ordenado polo Ilmo Sr. Gobernador Civil da provincia na anterior comunicación cítese ao Director propietario do semanario que se publica na localidade D. Ramón Galup Maneiro para que cumpra o preceptado no artº 11 da lei de imprenta de 26 de xuño de 1883 presentando no acto da publicación do seu xornal titulado ‘La Voz de Bueu’ tres exemplares de cada número, autorizados coa súa firma para os efectos que dita comunicación indica.
Así o determinou a Sor. Alcalde D. Laureano Piñeiro Domínguez na Constitucional de Bueu a dez e sete de Xaneiro de mil novecentos seis, de que eu Secretario certifico.”
Logo houbo una Notificación:
Na Consistorial de Bueu a dezasete de Xaneiro de mil novecentos seis, previa orde ao efecto presentouse D. Ramón *Galup Maneiro director propietario do xornal titulado ‘La Voz de Bueu’ que sae á luz nesta localidade unha vez cada semana, e pola Sor. Alcalde presidente léuselle a comunicación e providencia que antecede do que quedou decatado e ofreceu cumprir baixo as penas da Lei, en proba do que asina despois do dho Sor Alcalde, de que eu secretario certifico[1] Ao igual que se fixo cos orixinais de El Adelanto.